REGULAMIN AKADEMII PIŁKARSKIEJ GDAŃSK
ZASADY OGÓLNE

1. Zawodnikiem Akademii Piłkarskiej Gdańsk może zostać każde dziecko urodzone nie wcześniej niż w 2002 roku (oraz młodsze). Treningi mają charakter pozalekcyjny i odpowiedzialność za przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
2. Dziecko może przystąpić do zajęć po podpisaniu przez rodzica/opiekuna prawnego deklaracji członkowskiej Akademii Piłkarskiej Gdańsk.
3. Każdy zawodnik, który zostanie powołany jako reprezentant Akademii na turnieju, zobowiązany jest do wzięcia udziału w zawodach.
4. Zawodnik biorący udział w treningach, zawodach i turniejach wyraża zgodę na zamieszczanie swojego wizerunku na stronie internetowej Akademii oraz we wszelkich publikacjach i materiałach związanych z propagowaniem działalności i osiągnięć Akademii.
5. Zawodnikom Akademii zakazane jest palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych, zażywanie narkotyków jak i innych używek, a także spożywanie alkoholu.
6. Każdy z członków Akademii zobowiązany jest do dbania o miłą i koleżeńską atmosferę w drużynie.
7. Każdy zawodnik Akademii Piłkarskiej Gdańsk zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Naruszenie postanowień regulaminu Akademii Piłkarskiej Gdańsk może być podstawą do zastosowania odpowiedniej kary na zasadach określonych w § 4 niniejszego regulaminu bądź wykluczenia ze struktur Akademii.

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

1. W treningach i turniejach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie.
2. W treningach i turniejach mogą uczestniczyć tylko zawodnicy, którzy mają podpisaną i dostarczoną do Trenera deklaracje członkowską.
3. Podstawą do reprezentowania i brania udziału w meczach i turniejach są: zaangażowanie na zajęciach treningowych i frekwencja.
4. Zawodnik Akademii zobowiązuje się:
4.1. Wykonywać polecenia trenera podczas trwania treningu;
4.2. Godnie reprezentować barwy Akademii zarówno w trakcie treningów jak i w życiu codziennym;
4.3. Trenować w odpowiednim obuwiu sportowym;
4.4. Być sumiennym i zdyscyplinowanym;
4.5. Na prośbę trenera pomagać w rozkładaniu i zbieraniu sprzętu sportowego;
4.6. Sprzęt, który zawodnik otrzymuje, jest własnością Akademii i musi być używany zgodnie z jego przeznaczeniem;
4.7. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na czas, w którym trenuje w Akademii;
4.8. Dbania o powierzony mu sprzęt sportowy. W przypadku, gdy sprzęt zostanie celowo zniszczony lub uszkodzony – do zwrócenia kosztów;
4.9. W trakcie treningu skupiać się na wykonywaniu ćwiczeń;
4.10. Wszystkie dolegliwości i problemy zdrowotne niezwłocznie zgłaszać trenerowi;
4.11. Zawodnik zobowiązuje się do dbania o dobry wizerunek i imię Akademii;
4.12. Podczas treningów i meczów spożywać jedynie wodę niegazowaną;
4.13. W czasie wolnym możliwie często doskonalić umiejętności i elementy piłkarskie poznane na treningu.

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH ZAWODNIKA AKADEMII

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do systematycznego i terminowego opłacania składek członkowskich do 10. dnia każdego miesiąca.
2. Zwłoka w zapłacie składki członkowskiej przekraczająca miesiąc może skutkować odsunięciem zawodnika od zajęć treningowych. O odsunięciu zawodnika decyduje Zarząd Akademii.
3. Akademia nie zwraca różnicy pieniężnej za nieobecności zawodnika.
4. Rodzice/opiekun prawny winien jest powiadomić trenera o dłuższej nieobecności dziecka lub o jego kontuzji itp. Jeśli nieobecność zawodnika wiąże się z nieobecnością dłuższą niż 4 tygodnie, opłatę za zajęcia należy uzgodnić z trenerem grupy lub władzami Akademii.
5. W przypadku rezygnacji dziecka z treningów w Akademii, rodzic/opiekun prawny winien jest powiadomić o tym fakcie Akademię pisemnie, pocztą elektroniczną lub pocztą polską.
6. W trakcie trwania treningów i zawodów rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zaniechania kontaktowania się z dziećmi i niezakłócania przebiegu treningów i zawodów.
7. Rodzice/opiekunowie prawni oraz kibice (osoby postronne) zobowiązani są do kulturalnego zachowania podczas meczów, do akceptowania wszystkich decyzji sędziego oraz do nie obrażania drużyn przeciwnych.
8. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie prawni oraz kibice winni przebywać na trybunach lub w wyznaczonych miejscach obiektu sportowego.
9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera w obecności dzieci jak i innych rodziców.
10. Rodzice/opiekunowie prawni winni zgłaszać wszystkie problemy, wątpliwości i uwagi bezpośrednio do trenera prowadzącego lub prezesa Akademii.
11. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się dbać o dobry wizerunek i imię Akademii.

PŁATNOŚCI

1. Składki członkowskie należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca przelewem na konto Akademii. Składki członkowskie są pobierane z góry za każdy miesiąc (np. za miesiąc czerwiec płacimy do 10 czerwca).
Opłaty uiszczane przez rodziców wpłacane są przez 11 miesięcy w roku.
Miesiąc lipiec bezpłatny (styczeń-czerwiec: miesiące pełnopłatne; lipiec: miesiąc bezpłatny; sierpień-grudzień: miesiące pełnopłatne)

2. Kwota składki zawodniczej wynosi:
100 zł – jeden zawodnik
80 zł – jedno dziecko w przypadku rodzeństw.
3. Składka jest opłatą za członkostwo w Akademii Piłkarskiej Gdańsk i jej wysokość nie jest zależna od obecności zawodnika na zajęciach.
4. Akademia Piłkarska Gdańsk nie zwraca pieniędzy za nieobecności zawodnika na zajęciach.
5. W przypadku kontuzji/ długotrwałej choroby/wyjazdu trwającej dłużej niż miesiąc opłata zostaje indywidualnie dostosowana przez zarząd Akademii, pod warunkiem zgłoszenia nieobecności trenerowi danego zespołu/rocznika w terminie do 5 dni od pierwszej nieobecności.
6. Zadatek wpłacony na obóz sportowy nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty, gwarantuje rezerwację miejsca na obozie.
7. Nie płacenie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 miesiąc bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Klubu, grozi zawieszeniem lub wydaleniem zawodnika.

RODZAJE KAR I ZASADY ICH WYMIERZANIA

1. Rodzaje kar wymierzonych zawodnikowi:
1.1. Upomnienie ustne;
1.2. Upomnienie pisemne skierowane do rodzica/opiekuna prawnego;
1.3. Nagana;
1.4. Dyskwalifikacja z meczów/turniejów lub sparingów;
1.5. Dyskwalifikacja z treningów na czas określony przez trenera;
2. W przypadku naruszeń postanowień regulaminu Zarząd Akademii decyduje o rodzaju zastosowanej kary oraz okresu jej trwania w odniesieniu do kar określonych w ust. 1 pkt 1.4 i 1.5.
3. W przypadku uczestnictwa zawodnika Akademii Piłkarskiej Gdańsk w zawodach, turniejach, treningach lub w innych formach rywalizacji sportowej organizowanych przez inne kluby piłkarskie – bez zgody Akademii-Zarząd Akademii może zdecydować o wykluczeniu zawodnika ze struktur.
4. W przypadku złych wyników w nauce szkolnej, Zarząd Akademii na wniosek trenera lub rodzica/opiekuna prawnego może podjąć decyzję o zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii aż do czasu poprawy ocen w nauce szkolnej.
5. Decyzję o zastosowanej karze, czasie jej trwania, o czasie, na jaki zawiesza się zawodnika oraz o wykluczeniu zawodnika z powodu określonego w ust. 3 podejmuje Zarząd Akademii Decyzję na piśmie doręcza się rodzicowi/opiekunowi prawnemu w terminie 7 dni od dnia podjęcia decyzji. Postanowienie to nie dotyczy upomnienia ustnego, które może stosować Trener prowadzący zajęcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Trener prowadzący daną grupę ma prawo zwołania zebrania z rodzicami/opiekunami prawnymi.
2. Akademia zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3. We wszystkich sprawach objętych zakresem niniejszego regulaminu oraz w innych sprawach organizacyjnych, nieuregulowanych szczegółowo w statucie bądź regulaminie, decyzje podejmuje Zarząd Akademii.
4. Od decyzji Zarządu Akademii nie ma odwołania.

Zarząd Akademii Piłkarskiej Gdańsk

pobierz regulamin